Okebet Casino: Account Holder Registration, Access and Security

Kinikilala ng Okebet Casino ang mga personal na karapatan ng mga customer (hindi naililipat at hindi eksklusibo) na gumamit ng software ng website ng Okebet, gumamit ng kagamitan upang makakuha ng impormasyon sa website, at lumahok sa mga online na laro.

Ang software ng website ng Okebet ay hindi angkop para sa mga sumusunod na tao:

 • Wala pang 21 taong gulang.
 • Kung saan sa hurisdiksyon kung saan sila nabibilang, sila ay mas mababa sa kanilang legal na edad.
 • Ayon sa mga lokal na regulasyong panghukuman, ang pagbisita sa website ay ilegal at/o hindi matukoy ng Okebet kung legal ang pag-uugali ng customer sa lokal na hurisdiksyon gaya ng:

a) Mga pampublikong opisyal, na kinabibilangan ng mga elektibo at hinirang na opisyal at empleyado, permanente o pansamantala, nasa karera man o hindi serbisyo sa karera, tumanggap man sila o hindi ng kabayaran, anuman ang halaga.

b) Mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kabilang ang Hukbo, Hukbong Dagat, Hukbong Panghimpapawid o Pambansang Pulisya ng Pilipinas;

c) Mga taong wala pang 21 taong gulang o mga mag-aaral ng anumang paaralan, kolehiyo o unibersidad sa Pilipinas;

d) mga opisyal at empleyado ng PAGCOR;

e) Mga Operator at empleyado ng site ng gaming;

f) Mga hindi rehistradong manlalaro;

g) Mga ipinagbabawal na indibidwal;

h) Asawa, common-law partner, mga anak, magulang ng mga opisyal at mga taong binanggit sa aytem (a), (b), at (d) sa itaas

i) Mga manlalarong kasalukuyang naninirahan sa labas ng Pilipinas;

Ang mga empleyado at kamag-anak ng Okebet ay tumutukoy sa mga asawa, kasosyo, magulang, mga anak o kapatid na babae.), o sinumang dating empleyado o kamag-anak ng dating empleyado na nauugnay sa Okebet sa loob ng 6 na buwan ng pagbibitiw (Kabilang ang anumang konektado sa Okebet ).

Upang maiwasan ang paggamit ng mga serbisyo ng mga taong hindi nakakatugon sa legal na edad, inilalaan ng Okebet ang karapatang hilingin sa mga customer na magbigay ng patunay ng edad anumang oras. Kung ang may-ari ng account ay hindi kwalipikado para sa pamantayan ng edad o pinaghihinalaan namin na siya ay mas mababa sa pamantayan ng edad, may karapatan kaming suspindihin/kanselahin ang Okebet account para sa isang pangmatagalan/panandaliang panahon upang maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit ng mga serbisyo.

Ang isang indibidwal ay hindi maaaring lumahok sa isang laro para sa pera maliban kung ang indibidwal na iyon ay isang May-ari ng Account. Upang mairehistro bilang isang manlalaro, ang isang indibidwal ay dapat magsumite ng aplikasyon para sa pagpaparehistro at; dapat tapat na maunawaan at matupad ang mga sumusunod na tuntunin:

 • Ang may-ari ng account ay hindi isang indibidwal na ang kapasidad ay pinaghihigpitan ng batas;
 • Ang mga aksyong ayon sa batas ng may-ari ng account ay maaari lamang kumatawan sa kanya nang personal, ngunit hindi sa ibang tao o iba pang kumpanya;
 • Nauunawaan ng may-ari ng account na ang kanyang paglahok sa mga serbisyo ng Okebet ay boluntaryo lamang;
 • Ang may-ari ng account ay hindi nakakaranas o na-diagnose na may Compulsive Gambling Disorder o nakarehistro bilang isang Self-Excluded na manlalaro alinsunod sa mga alituntuning itinakda ng Regulator;
 • Ang may-ari ng account ay ganap na sumasang-ayon na ang ilang personal na impormasyon (kabilang ang partikular na impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbabayad) ay dapat ibigay sa Okebet para sa kumpirmasyon kapag ginagamit ang mga serbisyo nito. Susunod ang Okebet sa patakaran sa privacy upang pamahalaan at kontrolin ang impormasyong ibinigay;
 • Ang may-ari ng account ay responsable para sa mga nauugnay na buwis na nagmumula sa mga kita sa paglalaro;
 • Magagamit lamang ng may-ari ng account ang website para sa mga personal na layunin. Siya ay maglalagay lamang ng taya para sa personal na libangan.

Author

 • Joe

  a passionate wordsmith, breathes life into his keyboard with every stroke. Armed with a keen eye for detail and a love for storytelling, he navigates the digital landscape, crafting engaging content on various topics. From technology to travel, his blog captivates readers, leaving them yearning for more.